AKTS Nedir?

 

AKTS Nedir?

 

Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS-ECTS), 30’un üzerinde Avrupa ülkesinin 2001 yılında başlattığı “Bologna Süreci”ni kabul eden Türk üniversitelerinde de uygulanan bir kredi sistemidir. AKTS uygulaması Avrupa yükseköğreniminde akreditasyon şartıdır ve söz konusu sistem tüm dünyada hızla yaygınlaşmaktadır.

Bu sistem öğrenci merkezlidir ve öğrencinin iş yüküne dayalıdır. İş yükü öğrencinin tanımlanan öğrenme çıktılarına ulaşabilmesi için harcayacağı emeğin saat olarak ölçülmesiyle hesaplanır. Öğrencinin herhangi bir dersi başarıyla tamamlayabilmesi için yapması gereken çalışmaların tümünü (teorik ders, uygulama, bireysel çalışma, seminer, sınavlar, ödevler vb.) ifade eden bir değerdir. Diğer bir deyişle AKTS haftalık ders saati hesabına göre belirlenen klasik kredi sistemine göre öğrencinin toplam iş yükünü belirtmesi ve uluslararası standartların sağlanması açısından önemlidir.

Türkiye’de son yıllarda birçok üniversite “Bologna Süreci” kapsamında kendi kredi ve notlandırma sistemlerini AKTS prensiplerine uyumlaştırma çabası içindedir.

 

Neden AKTS Var?

 

AKTS bir yükseköğrenim programındaki öğrenme çıktılarının diğer yurtiçi ya da yurtdışı üniversitedeki karşılığını göstermesi bakımından kurumlar arası denklik ve kredi transferi işlemlerini kolaylaştırmaktadır. Nitekim AKTS uygulaması uluslararası düzeyde şeffaflık ve tanınma sağlamaktadır. AKTS’nin temel çıkış noktalarıysa şöyledir:

- Şeffaflık

- Tanınma

- Öğrenci iş yükünün belirlenmesi

- Kalite güvencesi sağlama

- Kredi transferi

- Hareketliliği arttırma

- Eğitimde bütünleşme olanağı

 

AKTS Nasıl Hesaplanır ve Nasıl Uygulanır?

 

-Her bir program çıktısı için hesaplanan AKTS 1 ile 60 arasında değer alır. Bir dönemde öngörülecek AKTS kredi toplamı 30’dur. Dolayısıyla bir senede öğrencilerin alacağı AKTS kredi toplamı 60’tır. Herhangi bir dönemde öğrenci 30’un altında AKTS tamamlamışsa mezun olamaz. Genel olaraksa mezuniyet için ön lisansta toplam 120 AKTS, lisansta 240 AKTS, tezsiz yüksek lisansta 60 AKTS, tezli yüksek lisansta 120 AKTS ve doktorada 240 AKTS başarılması gereklidir.

-AKTS hesaplaması seçmeli ve zorunlu tüm dersler için yapılmaktadır. Bununla birlikte tez dönemi, uzmanlık dönemi, seminer, proje, alan çalışması vb. gibi program dâhilindeki çalışmalar için de AKTS kredisi hesaplanır.

-Yukarıda da değinildiği gibi AKTS uygulaması mezuniyet şartıdır ve üniversiteler/programlar arası geçişte temel kriterdir. Nitekim yurtiçi veya yurtdışı üniversitelerde öğrenci başarmış olduğu bir dersi başka bir üniversitede saydırabilir yani kredi transferi yapabilir.

 

AHBVÜ ve AKTS?

 

Üniversitemizde eğitim-öğretim süreci “Bologna Süreci” ile uyumludur. Nitekim programlar, geçişler ve mezuniyet işlemleri AKTS hesaplamaları çerçevesinde sürdürülmektedir.