Kayıt İşlemleri/Dersler/Sınavlar

 

Kayıt İşlemleri

 

 

Üniversitemize kesin kayıt işlemlerinde aranılan şartlar;

 

a) LİSE veya LİSE DENGİ MESLEK OKULU MEZUNU OLMAK”, yurt dışından alınan lise diplomalarının denkliğinin Millî Eğitim Bakanlığınca onaylanmış olması,

 

b) ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİNCE (ÖSYM) yapılan yerleştirme sonucunda, o eğitim-öğretim yılında Üniversitenin akademik birimlerine kayıt hakkı kazanmış olmak veya “ÖZEL YETENEK SINAVI” ile öğrenci alınacak akademik birimlerde, o eğitim-öğretim yılı içinde geçerli olan puana ve şartlara sahip olmanın yanı sıra yapılacak özel yetenek sınavında başarılı olmak.

 

- Öğrencilerin akademik birimlere kayıtları, YÖK tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıtlarını “ŞAHSEN VEYA NOTER ONAYLI VEKÂLETNAME VERECEKLERİ KİŞİLER TARAFINDAN” yaptırabilir. Posta ile başvuru kabul edilmez.

 

- Eksik belge ile kayıt yapılmaz. Kayıt süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan aday, hakkını kaybeder

 

 

 

Kayıt Sonrası İlk İşlemler

 

- Üniversiteye kesin kayıt yaptıran öğrenciye, ÖĞRENCİ KİMLİK KARTI verilir.

 

- Üniversiteye kayıt olan her öğrenci için ilgili akademik birim tarafından, Senatonun belirlediği esaslara göre AKADEMİK DANIŞMAN” atanır.

 

 

 

Yarıyıl Kaydı

 

- Her öğrenci her “YARIYIL BAŞINDA AKADEMİK TAKVİMDE BELİRTİLEN SÜRELER İÇİNDE” ders kaydını yaptırmalıdır. Belirtilen sürede kaydını yenilemeyen öğrenci, o yarıyılda derslere ve sınavlara giremez.

- MAZERETİ GEÇERLİ GÖRÜLEN ÖĞRENCİLER” akademik takvimde belirtilen ek süre içinde ders/yarıyıl kaydını yapabilir.

- Ders/yarıyıl kayıtları “AKADEMİK DANIŞMANIN ONAYIYLA” kesinleşir. Öğrenci, danışmanından yarıyıl ders kayıt onayını almak zorundadır.

 

 

 

Ders Alma

 

- Öğrenci, ders alma işlemleri sırasında, “BİRİNCİ SINIF YARIYILLARINDAKİ TÜM DERSLERİ” almak zorundadır.

 

- Öğrenci; alarak “BAŞARISIZ OLDUĞU, DEVAM ŞARTINI SAĞLAMADIĞI VE HİÇ ALMADIĞI DERS/DERSLERİ ÖNCELİKLİ OLARAK ALMAK ZORUNDADIR.”

 

- Bu dersler, farklı dönem derslerinden ise en alttaki dönem derslerinden başlamak şartı ile bulundukları döneme ait dersleri alır.

 

- Danışmanın onayıyla her eğitim-öğretim dönemi için alt yarıyıl derslerinden sadece BİR DERSİ, BİR KEZ ERTELENEBİLİR.”

 

-Ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO) “2,00’IN ALTINDA” olan öğrencinin bir yarıyılda alabileceği derslerin azami kredi miktarı, “36 KREDİYİ GEÇEMEZ.”

 

- Ağırlıklı genel not ortalaması “2,00 VE ÜZERİNDE” olan öğrencinin bir yarıyılda alabileceği derslerin azami kredi miktarı “40 KREDİYİ GEÇEMEZ.”

 

 

 

Ekle-Bırak

 

- Yarıyıl kaydını tamamlamış olan öğrenci, akademik takvimde belirtilen “DERS EKLE-BIRAK” tarihlerinde ders ekleme, bırakma, “DERSTEN ÇEKİLME” ve “ŞUBE DEĞİŞİKLİĞİNİ” “DANIŞMANI İLE BİRLİKTE YAPAR” ve ders kayıt onayını alır.

 

 

 

Dersten Çekilme

 

- Öğrenci, ders tekrarı yapmadığı ve ilk defa aldığı bir “DERSTEN ÇEKİLEBİLİR”. Dersten çekilme işlemi, yarıyılın onuncu haftası içinde yapılır. Bir yarıyıl içinde “EN ÇOK BİR DERSTEN ÇEKİLME” işlemi yapılabilir. ÖĞRENİM BOYUNCA EN ÇOK ALTI DERSTEN ÇEKİLME” işlemi yapılabilir. Müfredatın ilk iki yarıyılındaki derslerden, tekrarlanan, daha önce çekilme işlemi yapılan veya kredisiz derslerden çekilme işlemi yapılamaz. Ancak bir yarıyılda alınması gereken ders kredisi kadar veya bu kredinin altında ders alan öğrenciye dersten çekilme izni verilmez.

 

 

 

Not Yükseltme

 

- Genel not ortalamasını yükseltmek isteyen öğrenciler, (DC) ve (DD) notu ile “BAŞARDIKLARI DERSLERİ TEKRAR ALABİLİR. Dersin tekrarlandığı yarıyılda alınan “EN SON NOT GEÇERLİDİR.”

 

 

 

Üstten Ders Alma

 

- Öğrenci, ancak danışmanının olumlu görüşüyle, ÜST YARIYILLARDAN DERS alabilir. Bunun için, öğrencinin; önceki yarıyıllardan BAŞARISIZ DERSİ OLMAMASI” ve ağırlıklı genel not ortalamasının “3,00 VEYA ÜSTÜNDE” olması şarttır.

 

 

 

Ders Süreleri

 

- Teorik ve uygulamalı derslerin her “BİR DERS SÜRESİ 50 DAKİKADIR.” Haftalık ders çizelgeleri, dersler arasında 10 dakika bırakılarak düzenlenir. Fakat uygulamada öğretim elemanlarına etkinlik ve verimlilik çerçevesinde ders süreleri konusunda ESNEKLİKtanındığı görülmektedir.

 

 

 

Derslere Devam Zorunluluğu

 

- Öğrenciler teorik derslere % 70, uygulamalı derslere % 80 devam mecburiyetindedirler. “SAĞLIK RAPORU DERSLERE DEVAM YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ KALDIRMAZ.”

 

- Öğrencilerin derse devam durumları dersi veren “ÖĞRETİM ELEMANI TARAFINDAN İZLENİR.”

 

- Derse devam zorunluluğunu yerine getirmeyen öğrenciler, “DÖNEM SONU SINAVINA (FİNAL) GİREMEZLER.”

 

 

 

Dersler/Krediler Hakkında Diğer Hususlar

 

- Dersler, “ZORUNLU DERSLER ve “SEÇMELİ DERSLER” olarak iki grupta toplanır.

 

- Bir öğretim yılında toplam BAŞARILMASI GEREKEN AKTS kredisiyse “60 KREDİDİR.” Yani dönem başına 30 kredidir.

 

 

Sınavlar

 

Ara Sınav (Vize)

 

- Her yarıyıl içinde her bir ders için “EN AZ BİR YAZILI ARA SINAV (VİZE)” yapılır.

 

- Vize tarihleri “YARIYILIN İLK DÖRT HAFTASI İÇİNDE” öğrencilere ilan edilir.

 

 

Mazeret Sınavı

 

-Mazeret sınavı, ilgili yönetim kurulunca kabul edilen “HAKLI VE GEÇERLİ BİR SEBEPLE” sınavlara katılmayan öğrenciler için açılan sınavdır.

 

- Öğrenci, mazeretini takip eden “5 (BEŞ) İŞ GÜNÜ” içinde ilgili akademik birime dilekçe ile müracaat etmelidir.

 

- Mazeret sınav hakkı, “SADECE ARA SINAVLAR” için verilir.

 

- Mazeret sınavı, “DÖNEM SONU SINAVLARI BAŞLAMADAN” yapılır.

 

Dönem İçi Çalışmalar

 

Dönem içerisinde yapılan çalışmalarla da ilgili öğretim elemanı öğrencilere değerlendirme notu verebilir.

 

Dönem (Yarıyıl) Sonu Sınavı (Final)

 

Dönem sonunda akademik takvimde belirtilen tarihlerde ilgili birimce düzenlenerek yapılır.

 

Tek Ders Sınavı

 

- Mezuniyet için “DEVAM ŞARTINI YERİNE GETİRDİĞİ TEK DERSTEN” sorumluluğu kalan öğrenciler, tek ders sınavına girebilir.

- Tek ders sınavında başarılı olmak için “EN AZ (CC)” harf notu almış olmak gerekir.

- Bu harf notunun belirlenmesinde “ARA SINAV NOTU DİKKATE ALINMAZ.

 

Bütünleme Sınavı

 

Bütünleme sınavı esasları Senato tarafından belirlenir.

 

- Sınavlar genellikle akademik takvim doğrultusunda hafta içi günlerde yapılır. Fakat ilgili yönetim kurulu kararıyla “SINAVLAR CUMARTESİ VE/VEYA PAZAR GÜNLERİ DE YAPILABİLİR.”

- Her türlü sınav evrakı ilgili birimce “5 (BEŞ) YIL SÜREYLE SAKLI TUTULUR.”

 

Notların Verilmesi

 

- Her bir ders için her bir öğrenciye dönem sonunda dersin öğretim elemanının takdir ettiği bir “HARF NOTU” verilir.

 

- Öğrencinin başarı notu 100 tam puan üzerinden belirlenir. Bu puana, “HAM BAŞARI PUANI” denir.

 

- Ham başarı puanı “25,00’IN ALTINDA olan öğrenci, “DOĞRUDAN (FF)” notu alarak o dersten başarısız olur.

 

- Ham başarı puanı "25,00 VE ÜSTÜNDE" öğrencinin başarı notu; sınıfın genel durumu, aritmetik ortalamalar ve istatistiksel dağılım dikkate alınarak Üniversite Eğitim Komisyonunun kararı ve Senato onayı ile hazırlanan yöntemlerden biri kullanılmak suretiyle, aşağıda katsayıları ve açılımı belirtilen harf notlarından biri ile değerlendirilir.

 

- Bu değerlendirmeden sonra, 25,00 ve üstünde olan ham başarı puanlarının harf notu karşılıklarının (FF) olması mümkündür.

 

- Katsayılar ve başarı harf notları aşağıda belirtildiği şekilde değerlendirilir:

          Katsayılar          Başarı Harf Notu

                 4,00                         AA

                 3,50                         BA

                 3,00                         BB

                 2,50                         CB

                 2,00                         CC

                 1,50                         DC

                 1,00                         DD

                 0,50                         FD

                 0,00                         FF

Yukarıdaki notlar dışındaki notlar şunlardır:

1) D: Devamsız,

2) G: Girmedi,

3) E: Eksik, (Sınav başarı harf notlarının kesinleşmesini takip eden üç hafta içerisinde düzeltilmeyen (E) notu (FF)’ye dönüştürülür.)

4) VZ: Dersten çekilme

 

Ders Başarı ve Mezuniyet Kriteri

 

- BİR DERSTEN (AA), (BA), (BB), (CB), (CC), (DC) VE (DD) NOTLARINDAN BİRİNİ ALAN ÖĞRENCİ O DERSİ BAŞARMIŞ KABUL EDİLİR.

 

- ANCAK MEZUN OLABİLMEK İÇİN ÖĞRENCİNİN AGNO’SUNUN EN AZ 2,00 OLMASI GEREKİR.”

 

 

Maddi Hata İşlemleri

 

- Dersin öğretim elemanının öğrencinin başarı harf notunu Öğrenci İşleri Bilgi Sisteminde kesinleştirdiği anda notlar ilan edilir; bu şekilde ilan edilen “NOTLAR KESİNDİR.”

 

- Öğrenci, sınav sonuçlarına maddi hata sebebiyle itirazını, sınav sonuçlarının ilanından itibaren “BEŞ İŞ GÜNÜ İÇİNDE” yazılı olarak akademik birimlerin ilgili kuruluna yapar.

 

- İlgili kurul itirazı, ilgili program başkanlığına veya dönem koordinatörlüğüne incelenmek üzere gönderir.

 

- İnceleme sonucu; “ON İŞ GÜNÜ İÇİNDE" öğrencinin derse devam çizelgesi, sınav kâğıdı ve tutanak ile birlikte ilgili kurula yazılı olarak bildirilir.

 

- Tespit edilen maddi hata, ilgili “YÖNETİM KURULUNCA KARARA BAĞLANIR.”

 

 

Not Ortalaması

 

- Öğrencilerin başarı durumu her yarıyıl sonunda “ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI” tarafından, “YARIYIL SONU” ve “GENEL NOT ORTALAMALARI” hesaplanarak belirlenir.

 

- Öğrencinin bir dersten elde ettiği “AĞIRLIKLI PUAN”, o dersin kredi değeri ile aldığı harf notu katsayısının çarpımından elde edilir.

 

- Bir “YARIYILIN NOT ORTALAMASI”; o yarıyılda öğrencinin aldığı derslerin ağırlıklı puanlarının toplamının, alınan derslerin kredi değeri toplamına bölünmesi ile hesaplanır.

 

- “AĞIRLIKLI GENEL NOT ORTALAMASI (AGNO)”, öğrencinin öğrenimi süresince bütün derslerdeki son notları esas alınarak hesaplanan ağırlıklı puanlarının toplamının, alınan derslerin kredi toplamına bölünmesi ile bulunur.

 

- Elde edilen AGNO “VİRGÜLDEN SONRA İKİ HANE” olmak üzere gösterilir.

 

- Gerek ağırlıklı yarıyıl gerek AGNO'nun hesaplanmasında, (AA)’dan (FF)’ye kadar verilen notlar esas alınır. (G) ve (D) notları, (FF) notu işlemi görür.

 

- Bütün notlar, öğrencinin “(NOT İZLEME BELGESİ=TRANSKRİPT=NOT DÖKÜM BELGESİ)”ne geçirilir.

 

 

Öğrenime Ara Verme (Kayıt Dondurma) ve İzinli Sayılma

 

- Öğrencilere, belgeleyecekleri “ÖNEMLİ VE HAKLI NEDENLERLE” veya eğitim-öğretimlerine katkıda bulunacak “YURT DIŞI BURS, STAJ VE ARAŞTIRMA İMKÂNLARI DOĞMASI” hâlinde ilgili yönetim kurulu kararı ile önlisans/lisans eğitim-öğretimi süresince “TOPLAM BİR YILA KADAR İZİN” verilebilir.

 

- Bu tür izin süresi “AZAMİ KANUNİ ÖĞRETİM SÜRESİNE EKLENİR.”

 

- Bir yılı aşkın süre ile rapora dayalı sağlık mazereti bulunan ya da tecil hakkı kaldırılarak silah altına alınan öğrencilerin, “RAPOR VEYA ASKERLİK SÜRESİ” içerisindeki “ÖĞRENİM HAKLARI SAKLI” tutulur.

 

- Bu durumdakilerin raporlarıyla veya terhis belgeleriyle birlikte “RAPORUN BİTİŞ VEYA TERHİS TARİHİNDEN İTİBAREN BİR AY İÇİNDE” müteakip döneme kayıtlarını yaptırmak üzere ilgili akademik birime “MÜRACAAT ETMELERİ” gerekir.