Mezuniyet/İlişik Kesme/Diğer Hususlar

 

Mezuniyet İşlemleri

 

Mezuniyete hak kazanan öğrenciler “DİPLOMA BAŞVURU FORMU”ndaki ilgili yerleri doldurarak/onaylatarak söz konusu formu ÖİDB’ye verirler.

 

- Mezuniyet için öğrencinin alması gereken “TÜM DERSLERİ BAŞARIYLA TAMAMLAMIŞ” olması,

 

- Ağırlıklı genel not ortalamasının “(AGNO) EN AZ 2,00” olması,

 

- “ÖNLİSANS İÇİN TOPLAM 120 AKTS”, “LİSANS İÇİN TOPLAM 240 AKTS”yi tamamlamış olması,

 

- Çıkarılma cezasına neden olabilecek herhangi bir “DİSİPLİN SUÇU İŞLEMEMİŞ” olması gereklidir.

 

 

 

- “MEZUNİYET TARİHİ”, akademik takvimde belirlenen sınav döneminin bitiş tarihini takip eden ilk iş günüdür.

 

- “DERECE İLE MEZUN OLAN ÖĞRENCİLER”, Senato tarafından belirlenen esaslara göre tespit edilir.

 

- Öğrencilere verilecek “DİPLOMALAR VE DİPLOMA EKİ” Senato tarafından belirlenen esaslara göre düzenlenir.

 

 

 

Kayıt Silme, Sildirme, İlişik Kesme ve Ayrılma

 

Aşağıdaki hâllerde ilgili yönetim kurulu kararıyla öğrencinin ilgili akademik birimle “İLİŞİĞİ KESİLİR:”

 

a) Öğrencinin, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde “ÇIKARTILMA CEZASI” almış olması,

 

b) Şizofreni ve kalıcı yeti kaybına neden olan diğer “PSİKOLOJİK BOZUKLUKLAR” nedeniyle tüm öğrenim süresi içinde “DEVAMSIZLIĞI İKİ YILI AŞAN ÖĞRENCİLERDEN” durumlarının sağlık kurulu raporuyla belgelenmesi koşulu ile öğrenimlerine devam edemeyeceklerine ilgili akademik birimin yönetim kurulunca karar verilmiş olması,

 

c) “KENDİ İSTEĞİ İLE” kaydını sildirmiş olması.

 

 

- Üniversiteden yatay geçiş yolu ve diğer yöntemlerle “AYRILANLARIN DOSYA MUHTEVİYATI,” YÖK Başkanlığınca belirlenen esaslar çerçevesinde ilgili birime gönderilir.

 

- Katkı payı ve/veya öğrenim ücreti taksitini yatırmış oldukları yarıyılın eğitim ve öğretimi başladıktan sonra Üniversiteden “AYRILAN, ÇIKARILAN, KAYDI SİLİNEN VEYA MEZUN OLANLARIN” o yarıyılla ilgili yatırdığı “KATKI PAYI VE/VEYA ÖĞRENİM ÜCRETİ İADE EDİLMEZ.

 

 

Diğer Hususlar

 

Disiplin İşlemleri

 

- Öğrencilerin disiplin işlemleri, “YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ” hükümlerine göre yürütülür.

 

 

Tebligat ve Adres Bildirme Yükümlülüğü

 

- Öğrencinin “ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ”nde yer alan adresi, “TEBLİGAT ADRESİ”dir. Her türlü tebligat bu adrese “POSTA ARACILIĞI İLE İADELİ VE TAAHHÜTLÜ” olarak yapılmak ve ilgili birimde ilan edilmek suretiyle tamamlanmış sayılır.

 

- “ADRESİ DEĞİŞEN ÖĞRENCİLER”, bunu kayıtlı olduğu akademik birime “ALTI HAFTA İÇİNDE YAZILI OLARAK” bildirmek zorundadır.

 

- “BİLDİRİMDE BULUNMAYAN VEYA YANLIŞ YA DA EKSİK ADRES BİLDİREN ÖĞRENCİLER”, akademik birimlerince mevcut adreslerine tebligat yapılması hâlinde, “KENDİLERİNE TEBLİGAT YAPILMADIĞINI İDDİA EDEMEZLER.”

 

 

NOT: Yukarıda açıklamasını bulamadığınız sorularınız/sorunlarınız için öncelikle "Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'ne ve diğer konular hakkında da internet sayfamızın mevzuat bölümündeki kanun, yönetmelik, yönerge ve esaslara bakılabilir. Halen sorularınız mevcutsa akademik danışmanınıza veya görevli personele başvurunuz.